VGI ทุ่มกว่า 5 พันล้านบาท เข้าเทกโอเวอร์ NINE ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ 3.30 บ./หุ้น

วีจีไอ ทุ่มงบ 3,146.55 ล้านบาท ส่งบริษัทลูก POV ซื้อหุ้นเพิ่มทุน NINE สัดส่วน 70.65% ลุยบริหารพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้า BTS 31 สถานี – เตรียมตั้งโต๊ะทำเทนเดอร์ฯ หุ้นละ 3.30 บาท รวม 2.1 พันลบ. ช่วง ไตรมาส 3/65 ด้าน NINE ประกาศเพิ่มทุนรองรับ

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าพิจารณาอนุมัติให้ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“POV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน100% เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“NINE”)

โดย POV จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.651 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนของ NINE ในราคาจองซื้อหุ้นละ 3.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,146,550,000 บาท

ทั้งนี้ POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน NINE คิดเป็นไม่เกิน 70.65% เป็นผลให้ POV มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน NINE ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (เทนเดอร์ออฟเฟอร์) โดย POV ต้องรับซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดใน NINE จำนวนทั้งสิ้น 636,049,286 หุ้น คิดเป็น 40.01% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ NINE ภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 3.30 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,098,962,643.80 บาท

ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ NINE ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ POV รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ POV แล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่า POV จะเริ่มการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 65

นอจากนี้ คณะกรรมการอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ กับ NINE เพื่อให้สิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอสที่บริษัทฯ ได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC จำนวนไม่เกิน 31 สถานี ซึ่งรวมถึงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่ NINE จะได้รับสิทธิจากบริษัทฯ จำนวน 3 สถานี และที่บริษัท กรุ๊ปเวิรค์ จำกัด (“GW”) ไดรั้บสิทธิจากบริษัทฯ จำนวน 5 สถานี

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดใน GW ประกอบธุรกิจบริหารจัดการพื้น ที่เชิงพาณิชย์บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 5 สถานีท่าเทียบเรือ 3 สถานี จำนวน 12,501 หุ้น หรือ 20% ให้แก่ NINE ในราคาซื้อขายไม่เกิน 22,001,760 บาท

สำหรับแหล่งเงินทุน บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยการใช้เงินทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

โดย VGI เปิดเผยว่า เล็งเห็นว่าธุรกรรมการจองซื้อหุ้นใน NINE จะได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการมาจาก BTSC เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางธุรกิจ เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการเนื่องจากสามารถนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก และเป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการซื้อขายสินค้าของผู้บริโภคที่มีการสัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสในชีวิตประจำวันซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

ซึ่ง NINE บริหารจัดการโดยการให้เช่าพื้นที่ บนสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 3 สถานี อันได้แก่ สถานีเซนต์หลุยส์ สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีเพลินจิต ที่ NINE ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการจากบริษัทฯ อีกทั้ง NINE ยังมีแผนในการขยายธุรกิจธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของตนเอง รวมถึงมีผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่มาก่อนอย่างยาวนาน

 

ขณะที่ทาง บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)หรือ NINE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด)มีมติอนุมัติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,224 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วน 77% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 984 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (PP)ให้แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด(POV) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247.2 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกไม่เกิน 240 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792 ล้านบาท ทำให้บริษัทได้รับเงินระดมทุนรวม 4,039.2 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัท จะได้รับเงินจากการระดมทุนครั้งนี้เพื่อรองรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำกัด (GW) การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการร้านค้าของบริษัทฯ และการให้เช่พื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และเพื่อลงทุนสำหรับโครงการในอนาคต

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น(Record Date) ในวันที่ 20 พ.ค.65และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 24 และวันที่ 27 – 30 มิ.ย.65

อ้างอิง

https://www.bangkokbiznews.com/business