ไม้ส่งออก เสียภาษีเท่าไหร่ มีอะไรที่ได้รับยกเว้นภาษีบ้าง

คลังออกประกาศ ยกเว้นภาษีไม้ส่งออกทุกชนิดรวมไม้ชิ้นที่ได้จากไม้กฤษณา ยกเว้นไม้ท่อนยังเสีย 10% เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สนับสนุนการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากรเปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร ได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2) สำหรับไม้ ไม้แปรรูป และของทำด้วยไม้ ตามประเภท 5 ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร
นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร

ทั้งนี้ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สนับสนุนการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ในการปรับปรุงอัตราอากรขาออกไม้ท่อนและไม้แปรรูป

เดิมไม้ส่งออกมีอัตราอากร 5-40% ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้ไม้ส่งออกทุกชนิดรวมถึงไม้ชิ้นที่ได้จากไม้กฤษณา ไม่ต้องเสียอากร
ยกเว้นไม้ท่อน ที่จากเดิมมีอัตราอากร 40% ลดลงเหลือ 10% เพื่อเป็นการคุ้มครองอุตสาหกรรมโรงเลื่อยภายในประเทศ

เว้นแต่ไม้ท่อนซึ่งเป็นไม้ยูคาลิปตัส ไม้สนประดิพัทธ์ ไม้ไผ่ตง ไม้ไผ่เลี้ยง ไม้ไผ่สีสุก ไม้มะม่วงหิมพานต์ ไม้กระถินณรงค์ ไม้กระถินยักษ์ ไม้สนทะเล ไม้สะเดาช้าง ไม้สนคาริเบีย ไม้สนโอคาป้า ไม้ที่ได้จากต้นยางตระกูลฮีเวีย ไม้รวก และไม้มะพร้าว ไม่ต้องเสียอากร

สำหรับสิ่งของที่ทำด้วยไม้ซึ่งได้รับการยกเว้นอากรอยู่แล้ว ให้ได้รับการยกเว้นต่อไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

 

อย่างไรก็ตาม ประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้ เป็นการให้ลดและยกเว้นอัตราอากรขาออกสำหรับไม้และไม้แปรรูปเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการการควบคุมการส่งออกไม้หวงห้าม หรือตามอนุสัญญาว่า ด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ดังนั้น ไม้บางชนิดที่ต้องมีการขออนุญาตในการส่งออกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ยังคงต้องมีการขออนุญาตในการส่งออกเช่นเดิม

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market