สำนักงาน ก.ล.ต. เปิด 4 คำถามกับ 3 คำสำคัญ ต้องรู้ก่อนตัดสินใจลงทุน ETF

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิด 4 คำถามกับ 3 คำสำคัญ ต้องรู้ก่อนตัดสินใจลงทุน ETF มีรายละเอียดดังนี้

1.ETF คืออะไร?
Exchange traded fund หรือ ETF เป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีหรือสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง

2.ผลตอบแทน-ความเสี่ยงเป็นอย่างไร?
โอกาสในการสร้างผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน ขึ้นกับดัชนีหรือสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง ซึ่งปัจจุบันมีการอ้างอิงในดัชนีหุ้นในประเทศ ดัชนีหุ้นต่างประเทศ รวมถึงกอง ETF ต่างประเทศ

3.NAV-iNAV-Trading Price ต่างกันอย่างไร?
ในเมื่อ ETF เป็นกองทุนรวม ที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนจึงต้องเข้าใจกลไกราคา เพื่อทำการซื้อขาย ETF ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุน โดยมีคำสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจอยู่ 3 คำ คือ

– NAV หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) ต่อหน่วย คือมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของกองทุนต่อหน่วย หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้น โดย บลจ.จะประกาศให้นักลงทุนทราบทุกสิ้นวันทำการ

– iNAV หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยโดยประมาณ (Indicative Net Asset Value) เป็นข้อมูลประมาณการ NAV ต่อหน่วย ระหว่างวันในช่วงเวลาที่มีการซื้อขาย ETF ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน

– Trading Price หรือราคาที่ผู้ลงทุนใช้ซื้อขายกองทุน ETF ที่ปรากฏอยู่บนกระดานซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการซื้อขายของนักลงทุนในตลาด ซึ่งในภาวะปกติ Trading Price จะไม่แตกต่างจาก iNAV มากนัก

4. ศึกษารายละเอียดได้ที่ไหน?
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนได้จากหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุน และสามารถซื้อกองทุนในช่องทางต่าง ๆ ตามที่ บลจ. กำหนด

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance/