รมว.คลังเข้าร่วมการประชุม Regional Action Group for ASEAN

รมว.คลังเข้าร่วมการประชุม Regional Action Group for ASEAN ในหัวข้อ “การเตรียมตัวของอาเซียนในยุคหลังโควิด-19 โดยมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน”

รมว.คลังเข้าร่วมการประชุม Regional Action Group for ASEAN ในหัวข้อ “การเตรียมตัวของอาเซียนในยุคหลังโควิด-19 โดยมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน” (Preparing for ASEAN’s Post COVID Era : Public-Private Collaborations on ASEAN Digital Economy) จัดโดย World Economic Forum

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุม Regional Action Group for ASEAN ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับนาย Kao Kim Hourn รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ราชอาณาจักรกัมพูชา และนาย Edi Prio Pambudi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการประสานงานด้านเศรษฐกิจ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “การเตรียมตัวของอาเซียนในยุคหลังโควิด-19 โดยมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน” (Preparing for ASEAN’s Post COVID Era : Public-Private Collaborations on ASEAN Digital Economy) ซึ่งจัดขึ้นโดย World Economic Forum เพื่อผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศในปี 2565 ได้แก่ ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปก ราชอาณาจักรกัมพูชาในฐานะเจ้าภาพการประชุมอาเซียน และสาธารณรัฐอินโดนีเซียในฐานะเจ้าภาพการประชุม G20

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แสดงปาฐกถา โดยหยิบยกแนวคิดของการประชุมกรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปก ปี 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการชำระเงินข้ามพรมแดนและการพัฒนากรอบการกำกับดูแลสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวและออกแบบกรอบการกำกับดูแลที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลได้ปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน การจัดทำความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน การพัฒนาการเข้าถึงบริการด้านการเงิน (Financial Inclusion) การเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัล (Digital Inclusion) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช้เครื่องมือดิจิทัลในระบบศุลกากร ภาคการสาธารณสุข และภาคการเงิน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการชำระเงินภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นต้น

สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร.0-2273-9020 ต่อ 3605

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket