ก.ล.ต. ปลดล็อก SME-สตาร์ตอัพ ขายหุ้นผู้ลงทุนวงกว้าง-ยกเว้นค่าฟี

ก.ล.ต.ออกหลักเกณฑ์ให้ SME-สตาร์ตอัพ เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในวงกว้างได้ ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ “ตลาดแรก-ตลาดรอง” ยกเว้นค่าธรรมเนียม เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีผล 16 ม.ค. 65

วันที่ 7 มกราคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศรองรับให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด สามารถเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในวงกว้างได้

โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์ทั้งในตลาดแรกและตลาดรองเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับ SME และ Startup แต่กิจการยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ลงทุน และเนื่องจากกิจการ SME และ Startup ยังอยู่ในช่วงการเติบโตทางด้านธุรกิจ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่ากิจการขนาดใหญ่ จึงจะมีการจำกัดให้เฉพาะผู้ลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้บางประเภทที่สามารถเข้าลงทุนได้ โดยต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการลงทุน รวมถึงมีฐานะในระดับหนึ่งที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การออกหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวที่สำคัญในการเพิ่มเครื่องมือในการระดมทุนผ่านตลาดทุนให้กับ SME และ Startup ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ดำเนินนโยบายและผลักดันมาตรการส่งเสริม SME และ Startup ตั้งแต่เดือน มิ.ย.2562 เป็นต้นมา

โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งหลักเกณฑ์นี้จะมีการลดภาระและหน้าที่ในเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้กับกิจการ เช่น การไม่กำหนดให้ต้องยื่นคำขออนุญาต และการไม่กำหนดให้ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน

รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้กิจการสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ โดยมีภาระค่าใช้จ่ายที่น้อยลง ก.ล.ต.จึงไม่กำหนดค่าธรรมเนียมใดๆ เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่กับกิจการ SME และ Startup ทุกแห่ง ที่ประสงค์จะเข้ามาระดมทุนในตลาดทุนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในวงกว้างนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 เป็นต้นไป